Địa chỉ cửa hàng : 236b Nguyễn Thị Minh Khai – Quy Nhơn
Số điện thoại : 0982 849 085


[C] [Cm] [C6] [Cm6] [C7] [Cm7] [Cmaj7] [Cmaj9] [Cadd9] [Csus2] [Csus4] [Caug] [Cdim] [Cm7b5] [C#] [C#m] [C#7] [C#m7] [C#9] [C#m9] [D] [Dm] [D6] [Dm6] [D7] [Dm7] [Dmaj7] [Dmaj9] [Dadd9] [Dsus2] [Dsus4] [Daug] [Ddim] [Dm7b5] [D#] [D#m] [D#7] [D#m7] [D#9] [D#m9] [E] [Em] [E6] [Em6] [E7] [Em7] [Emaj7] [Emaj9] [Eadd9] [Esus2] [Esus4] [Eaug] [Edim] [Em7b5] [F] [Fm] [F6] [Fm6] [F7] [Fm7] [Fmaj7] [Fmaj9] [Fadd9] [Fsus2] [Fsus4] [Faug] [Fdim] [Fm7b5] [F#] [F#m] [F#7] [F#m7] [F#9] [F#m9] [G] [Gm] [G6] [Gm6] [G7] [Gm7] [Gmaj7] [Gmaj9] [Gadd9] [Gsus2] [Gsus4] [Gaug] [Gdim] [Gm7b5] [G#] [G#m] [G#7] [G#m7] [G#9] [G#m9] [A] [Am] [A6] [Am6] [A7] [Am7] [Amaj7] [Amaj9] [Aadd9] [Asus2] [Asus4] [Aaug] [Adim] [Am7b5] [A#] [A#m] [A#7] [A#m7] [A#9] [A#m9] [B] [Bm] [B6] [Bm6] [B7] [Bm7] [Bmaj7] [Bmaj9] [Badd9] [Bsus2] [Bsus4] [Baug] [Bdim] [Bm7b5]