Shop Guitar Quy Nhơn

Nhạc lý cơ bản – Cao độ là gì?

Cao độ là độ vang lên cao hoặc thấp của âm thanh, một thuộc tính cơ bản của âm nhạc. Cao độ thể hiện bằng vị trí nốt nhạc trên khuông với loại khóa cụ thể. Cungnửa cung là đơn vị để so sánh sự tương quan về cao độ giữa các âm.
– Cung : Là khoảng cách rộng nhất về cao độ giữa hai bậc cơ bản liền kề ( Đô – Rê , Rê – Mi , Fa – Sol , Sol – La , La – Si )
– Nửa cung : Là khoảng cách hẹp nhất về cao độ giữa hai bậc cơ bản liền kề ( Mi – Fa , Si – Đô )

Cung và nửa cung