Shop Guitar Quy Nhơn

Nhạc lý cơ bản – Khuông nhạc và các dòng kẻ phụ

Khuông nhạc : Khuông nhạc gồm năm dòng kẻ song song cách đều nhau, tên của chúng là 1, 2, 3, 4, 5 tính từ dưới lên. Khoảng giữa hai dòng kẻ gần nhau gọi là khe, tên các khe là 1, 2, 3, 4 tính từ dưới lên.

Dòng kẻ phụ : Để ghi các âm thanh cao hơn hoặc thấp hơn những âm nằm trên khuông nhạc.