Shop Guitar Quy Nhơn

Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm

Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm của giáo sư Nam Phong và Giảng viên âm nhạc Nguyễn Phong


Mục lục Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm để xem online

 • Tập đàn với các nốt
 • Hình cần đàn đứng
 • Hợp âm là gì
 • Dạy bấm hợp âm La thứ
 • Dạy đệm điệu Valse bằng hợp âm La thứ (Am)
 • Dạy bấm hợp âm Mi bảy
 • Dạy đệm điệu Valse bằng hợp âm Mi bảy (E7)
 • Dạy bấm hợp âm Rê thứ
 • Dạy đệm điệu Valse bằng hợp âm Rê thứ (Dm)
 • Bài tập đệm điệu Valse với ba hợp âm La thứ (Am), Mi bảy (E7), Rê thứ (Dm)
 • Dạy bấm hợp âm Đô trưởng (C), Sol bảy (G7) , Fa trường (F)
 • Dạy đệm điệu Twist bằng hợp âm Đô trưởng
 • Bài tập đệm điệu Twist với ba hợp âm Đô trưởng, Mi bảy, Fa trưởng
 • Bài tập đệm điệu Twist
 • Dạy đệm 5 điệu Twist
 • Dạy đệm điệu Slowrock với hợp âm La thứ
 • Bài tập đệm điệu Slowrock
 • Dạy đệm điệu Bolero với hợp âm La thứ
 • Bài tập đệm điệu Bolero
 • Dạy đệm điệu Bolero Django
 • Bài tập đệm điệu Django
 • Dạy đệm điệu Slow với hợp âm Đô trưởng
 • Bài tập đệm điệu Slow

Tải về Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm tại đây